Definition: pareidolia

pareidolianoun

the tendency to interpret vague stimuli as something familiar.

---


  • Home
  • About
  • Preferences